Cengiz Han 2 Irklar: Türk

Türk Irkı;

Türk(Türük) kelimesi anlam olarak kaynaklara göre “türemek, miğfer, güçlü kuvvetli” olarak verilmektedir.Bu kelimenin türemekten çıktığı, olgunlukla çıktığı, töreli kanunlu anlamına geldiği rivayet edilmektedir.Kelimenin zaman içersinde kazandığı anlamlardan biri de güçlü, kuvvetli ve güzel manalarıdır.

Bir görüşe göre de Türk kelimesi Hakanlar Sülalesi olan Açiraoğulları’nn ünvanıdır ve bu sülaleye mensubiyet Türk adı şeklinde anılır. Türk kelimesi ilk olarak Göktürk Devleti vasıtasıyla bir devletin adı olur ve bu devlete mensubiyeti bildirir.

Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000’lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir. Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Türklerin atalarının M.Ö 3200 -1700 yılları arasında bulunan Altay ve Sayan dağları arasında yaşayan Afanasiyevo Kültürü çevrelerine dayanır. Devamında ise MÖ. 1700 – 1200 yılları arasında Altay ve Tanrı Dağları arasında bulunan bölgede gelişen Türk kültürüdür. Ayrıca bu kültür, atın ilk evcilleştiren akım olarak bilinir. Bu dönemlerde kurulduğu sanılan ilk Türk devleti İskitlerdir.

Türklerin Orta Asya’daki hakimiyetleri gün geçtikçe artmıştır. Bu dönem içerisinde 552-744 yılları arasında Orta Asya ve Çin’de hükümdarlık sürdüren Göktükler Devleti kurulmuştur. Göktürkler; “Türk” adıyla kurulmuş ilk ve Türk adını resmî devlet ismi şekliyle kullanan ilk Türk devletidir. Devletin kurucusu ilk önderi Bumin Kağan’dır. Göktürkler çok tartışmalı bir şekilde ihanete uğrayarak Uygurlar tarafından yok edilmiştir.

Orta Asya’da bunlar olurken, Balkanlar ve Avrupa’da hızla gelişen Türk Kavimleri bulunmaktadır. Hunlar bu Avrasya kökenli Türk kavimlerinin başında gelmektedir. Atilla Han tarafından Hun İmparatorluğu kurulmuştur. Hunlar MS.350 yılında Orta Asya’dan Avrupa’ya doğru yola çıkmışlardır. Döneme göre çok gelişmiş silah ve donanım sahiptirler. Sahip oldukları gelişmiş silahlara ve donanım, yüksek hız ve üstün savaş taktikleri ile tüm Avrupa’yı işgal ederek, himayeleri altına alınmıştır. Bu nedenle Türk literatüründe Avrupa Hunları olarak geçerler. Hunların baskısıyla oluşan bu büyük hareketlilik Avrupa’nın sosyal, kültürel, demografik yapısını alt üst eden ve bugünkü yapının temellerini oluşturan Kavimler Göçü’nü başlatmıştır.

Orta Asya ve Balkanlarda bunlar olurken, 10. yüzyılda Orta Asya’dan, çoklukla İran üzerinden Anadolu topraklarına yerleşen Oğuz-Türkmen başta olmak üzere pek çok boy Türk adı altında toplanmıştır. Türk adı Orta Asya’da Türk ırkına mensup ve Türkçe konuşan toplulukların Göktürkler döneminden beri ortak adıdır. Anadolu’da gittikçe azalan yerli nüfus yerini Türklere bırakmaya başlamış ve 10. yüzyılda kurulan Türkmen beylikleri sayesinde tüm Anadolu’da Türkçe konuşan topluluklar egemen toplum olmuştur.

Anadolu’ya ilk olarak Hun, Sabir, Hazar gibi Türk kavimleri akın yapmış olsa da bu akınlar genelde askerî amaçlı olmuştur. Ancak 9. ve 10. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a gelen Kıpçak, Peçenek, Uz adlı Türk kavimleri Anadolu’ya Bizans eliyle geçirilmiş ve yerleştirilmiştir. Asıl Anadolu’nun Türk yurdu hâline dönüşmesi, doğudan gelen Oğuz-Türkmen göçleriyle olmuştur.

1243 yılında Anadolu’nun Moğol istilasına uğramasıyla ve Azerbaycan’da kurulan İlhanlılar devleti aracılığıyla pek çok Türk ve Moğol unsuru Anadolu’ya yerleşmiştir. Bu dönemde, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk Beylikleri Devletlerini kurmuşlardır. 1243’teki Kösedağ Savaşı’nda Moğollara yenilen Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türkmenler üzerindeki denetimi zayıfladı. Bu savaşın ardından, Moğolların bir kolu olan İlhanlılar Anadolu’da denetimi ele geçirdiler. Bu süreçte uç beylikleri, önce İlhanlılara bağlı, sonra bağımsız devletlere dönüştüler. Bu beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği, zamanla bütün öbür beyliklerin topraklarını ele geçirdi ve bir imparatorluğa dönüştü.(1299)

İşte bu önemli gelişmeden sonra 1299-1923 yılları arasında varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu kurulmuş oldu. Dillere destan bir tarihe sahip olan Osmanlı İmp., halen bir çok ülke tarafından konuşulmaktadır.

29 Ekim 1923 yılında Ulu Önderimiz tarafından ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti zamanına kadar 3 kıtaya hüküm sürmüştür. Halen Asya, Afrika ve Avrupa’da Osmanlı izlerine rastlamak mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde en dikkat edici olayların başında, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in muhteşem savaş zekası ile İstanbul’u fethetmesi gösterilebilir. Bir devrin kapanmasına yol açmıştır. Günümüz bilim adamları halen İstanbul Boğazında bulunan savaş gemilerinin karadan nasıl yürütüldüğünü araştırmaktadırlar.

Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanıp denge politikası izleyerek varlığını korumaya çalışmıştır. Osmanlı Avrupa’da çıkan isyanlar ve uzun süren Rus savaşları ile iyice yıpranmış ve devlet yönetiminde ıslahata yönelik çalışmalar yapılmış ise de pek başarılı olunamamıştır. Bu olaylara sıra gelen Balkan ve 1.Dünya savaşlarında ağır yenilgi alınması Osmanlı İmparatorluğunun sonu olmuştur. Bu dönemde Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya Savaşında cephe yer alan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkler, Kurtuluş savaşında yapılan başarılı savunma sonucunda, tamamen dağılan Osman İmp. yerine yeni devlet kurma çabaları başlanmıştır.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.