Türkiye’de E-Devlet Hizmetleri

Türkiye'de E-Devlet Hizmetleri

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler devletlerin vatandaşları ile olan etkileşimini de değiştirmiş, interneti vatandaş-devlet ilişkisinin de merkezine yerleştirmiştir. Bu yeni iletişim ve etkileşim bi iminin adı olan e-devlet bütün kurumlarıyla devletin dönüşümünü de ifade etmektedir. Devletler ger ek ve tüzel kişilerle hatta diğer devletlerle internet üzerinde gelişen yeni iletişim kanalları üzerinden bilgi alışverişi yapar hale gelmiştir. Bu dönüşümü ger ekleştirebilen ve değişimin hızına ayak uydurabilecek evik bireylere sahip devletler avantajlı duruma ge mektedir.1970'lerde sanayi toplumunu oluşturan yapıların bilgi toplumuna evrilmeye başlaması ile birlikte dönüşüm kavramı sıkca kullanılır oldu. Sanayi toplumunda buharlı moturun işlevi ne ise bilgi toplumunda da bilgi ve iletişim teknolojilerinin işlevi odur. Bilgi toplumuna ge işte yaşanması öngörülen dönüşümler i in, bilgi ve iletişim teknolojilerini ağrıştıran "e-" eki ile birlikte e-dönüşüm ifadesi kullanıldı. Mesela, e-devlet, e-dönüşüm, e-iş, e-iletişim, e-ticaret vb.E-dönüşüm, bir kurumun kültürünün, iş modelinin, süre lerinin, ürün ve hizmetlerinin, bir bütünlük i inde değiştirilmesi sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını ifade etmektedir.300 yıldır dünya sanayi tesislerinin etrafında kümelenmiş büyük şehirlere dönüştü. Sanayi tesislerine en kolay ulaşacak şekilde bir yerleşim tercih edildi. Hammedeye ulaşım i in otoyollar, köprüler, demiryolları yapıldı.Gü lü olmanın bilgi ile ifade edilmeye başladığı bir dönemde bilgiye ulaşımı ve bilginin işlenmesini kolaylaştıran bir toplum düzeni oluşuyor. Toplumsal yaşamı oluşturan bütün kurumlar ve yapılar bu motivasyona uygun dönüşümler yaşıyor.E-Dönüşüm, bütün işletmelerin bilgisayarla donatılması, bütün bireylerin bilgisayar kullanmasından ok daha öte bir kavramdır. E-dönüşüm kısa zamanda ger ekleşecek bir eylemden ziyade uzun yıllara yayılmış bir süsrece vurgu yapmaktadır.E-Devlet

E-dönüşüm bağlamında devletin vatandaşla iletişimini oluşturan süre leri yeniden tasarlarken yapılan alışmaların da tümüne birden e-devlet denilmektedir.E-devlet i in de farklı boyutları öne ıkarılarak eşitli tanımlar yapılıyor.E- devlet; devlet ve vatandaş ilişkilerinde, devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile, vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik ortamda kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi demektir.Bu tanıma göre e-devlet modeli demokrasinin gereği olan vatandaş #8211; devlet iletişimini ve yönetime katılımı daha fazla artıran bir modeldir.E-devlet, anlam itibariyle "e" den ok devletle ilgilidir, devletin iletişim süre lerinin yeniden tanımlanmasını ifade eder. "e" ise bu dönüşümü sağlayan ara ları temsil eder.E-devlet, süre leri kısaltması ve iletişimi kolaylaştırmasının yanında maddi kazanımları da olan bir dönüşümdür. Bürokrasi azaldık a ve teknoloji ile bazı işlemleri yapmaya gerek duyulmaz olduk a maddi tasarruflar ortaya ıktı. Kaynakların verimli kullanılması ve takip edilmesi ile de maddi kazanımlar ortaya ıkmaktadır. Kâğıdın daha az kullanılması, elektrik enerjisi ve mekân kullanımı gibi durumlardan sağlanacak tasarruflar bile dönüşümün finansmanını kolayca yapıp kaynak israfının önüne ge meye yetecektir.E-dönüşüm hedefine ulaşmak i in yapıan altyapı yatırımlarının miktarı artmaktadır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları hizmeti kullanmak ve sunmak i in gerekli olan altyapıya kavuşmuştur. Yerel yönetimler kendi süre lerini tanımlayıp dönüşümlerini sürdürmektedirler.Ülkemizde bilişimle ilgili insan sayısı hızla artmaktadır. TÜİK verilerine göre interneti kullanan insan sayısı 30 milyon'u ge miştir.E-Devlet Yaklaşımının HedefleriHarcamalarda tasarruf sağlanması: Her yıl devlet üzerinde yük oluşturan harcamalar, e-devlet sisteminin benimsenmesiyle beraber ok büyük oranda düşürülebilecektir.Kağıt işlemlerinin kontrol altına alınması: E-devlet anlayışının yerleşmesiyle beraber, kağıt üzerinden yapılan; oy verme, sağlık, vergi, nüfus ve gümrük işlemleri, belediye hizmetleri gibi her türlü işlem elektronik ortama aktarılacak ve her türlü analize imkan tanıyacaktır.Şeffaflık: Her türlü bilgiye Internet ortamından ulaşılması "şeffaf devlet" anlayışını da beraberinde getirecek ve devlet-vatandaş ilişkilerini farklı bir boyuta taşıyarak "halk i in var olan devlet" kavramının yerleşmesini sağlayacaktır.Hizmet kalitesi: Internet ortamından ger ekleştirilmeye başlanacak olan servisler hizmet anlayışının belli bir kalite dikeyinde ve standartlaştırılmış olarak vatandaşlara ulaşmasını sağlayacaktır.7 gün 24 saat hizmeti: Artan hizmet kalitesinin yanı sıra devlet, vatandaşlara "bir tık" kadar yakın olacak ve 7 gün 24 saat hizmete a ık olacaktır.Katılımın artırılması: Yukarıda sayılan değişimlerin sonucu olarak, devlet hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların sayısında artış olacaktır. Çünkü temeldeki düşünce, vatandaşlara ne kadar ok hak tanınırsa o kadar etkileşimli bir devlet yaratılabileceğidir.Kolay, hızlı ve rahat erişim olanağı: Internet teknolojisinin kamu hizmetlerini sağlamada kullanılmaya başlamasıyla birlikte "devlet kapısı" bir "devlet portal"ına dönüşecektir. Bu yeni teknolojinin rahatlığından herkesin yararlanacak olması bir eşitlik kavramı doğurup, ülkenin her yanına eşit kalitede servisi sağlamış olacaktır.E-Devlet Hizmetlerinden Nasıl Yararlanırım?Türkiye'de sunulan bütün e-devlet hizmetlerine www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşılabilir. PTT Merkezlerinden 1 TL hizmet bedeli karşılığıbda alınacak şahsınıza özel e-devlet şifresi ile bu hizmetlerden kolaylıkla yararlanmak mümkündür. Yaptığı iş gereği e-imza kullananlar e-imzaları ile de giriş yapabiliyorlar.Trafik işlemleri, vergi ödemeleri, davaların takibi, öğrenci velileri i in not ve devamsızlık takibi, SSK işlemleri gibi yüzlerce hizmet sunulmaktadır. E-Devlet portalı üzerinde sunulan e-hizmetlerin sayısı da gün ge tik e artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda devlet kurumları ile yaptığımız bütün iş ve işlemler ile ödemeleri e-devlet portalı üzerinden yapabileceğiz.

Related posts

Leave a Comment